• Gratis verzending vanaf 85 euro
  • Levertijd +/- 7 werkdagen
  • Vaste verzenddagen woensdag en zaterdag

Ondernemingsgegevens
Studio Coconelle
Edward claessenslaan 111 2845 Niel
BE0563.617.015


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van studio coconelle, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te edward claessenslaan 111, 2845 Niel,  BTW
BE0563.617.015, (hierna genoemd 'studio coconelle') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker
van deze e-commerce website (“Klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van studio coconelle moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door studio coconelle aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief
bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld,
is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden studio coconelle niet. 

Studio coconelle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. syudio coconelle  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij
de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door studio coconelle. studio coconelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen
De klant kan  het gewenste product kiezen, de kleur ervan en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden vermeld naast de productfoto. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het
winkelmandje gegaan worden.
Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in.

De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post via Sendcloud. De klant kan de verzendkosten terugvinden in het tabblad 'verzendopties'
De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.
De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor
heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact. 
De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode
foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.
studio coconelle is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt studio coconelle hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport.

De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post (indien pakketpost werd geselecteerd als verzendoptie).

Van zodra het order verzonden is, ontvangt de
klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Voor de buurlandenhanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen.  

Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag
automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd
bekomen.
Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk.
Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door studio coconelle bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van studio coconelle
studio coconelle doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan studio coconelle.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de
vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder,
als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door studio coconelle was
geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van studio coconelle. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van studio coconelle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij studio coconelle. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten kunnen niet geruild of teruggezonden worden.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant studio coconelle , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 
herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om
de overeenkomst te herroepen aan studio coconelle heeft meegedeeld, terugzenden aan studio coconelle voordat de termijn van 14
kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een
maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen vanuit België.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt studio coconelle zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hetgebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal studio coconelle alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat studio coconelle op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan studio coconelle wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door studio coconelle
geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
studio coconelle betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.


Artikel 8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft
de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de
oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met studio coconelle en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan studio coconelle
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant studio coconelle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken,
verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de
gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van My Add On is bereikbaar via e-mail op studiococonelle@yahoo.com of per post op het volgende kantooradres: edward claessenslaan 111, 2845 niel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover studio coconelle beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt studio coconelle zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy
studio coconelle respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese
wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden
voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan studio coconelle, edward claessenslaan 111, 2845 niel, studiococonelle@yahoo.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds
kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot studio coconelle.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
studio coconelle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op studiococonelle@yahoo.com


Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand
dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Ook worden er third party cookies gebruikt. Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming
geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op
de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een
cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw  browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid,
de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door studio coconelle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene
verkoopsvoorwaarden van studio coconelle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bijlage: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.